АД Димко Митрев

Производство на крзно и крзнени производи

Предлог Одлуки 2013

Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи (независен ревизорски извештај) и извештајот за работа на друштвото за 2012 година;

Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Димко Митрев АД Велес за 2012 година;

Предлог-Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2012 година;

Предлог - Одлука за именување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај на друштвото за 2013;

Предлог одлука за одобрување на извештајот за работа на службата за внатрешна ревизија на Димко Митрев АД Велес за 2012 година;

Предлог одлука од одборот на директори за котирање на Македонската берза за хартии од вредност на акциите на Димко Митрев АД Велес;

Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Димко Митрев АД Велес со пречистен текст и овластено лице за упис во - Централен Регистер на Република Македонија;

Предлог-Одлука за отповикување на членови на Одбор на директори на друштвото АД Димко Митрев Велес поради изминат мандат и овластено лице за упис во - Централниот Регистер на Република Македонија;

Предлог - Одлука за назначување на нови членовина Одборот на Директори на АД Димко Митрев Велес и овластено лице за упис во Центраниот Регистер на Република Македонија;