АД Димко Митрев

Производство на крзно и крзнени производи

Политика на квалитет

Креирање деловен систем за квалитет насочен кон:

  • купувачите,  со цел  зголемување  на нивната  доверба.
  • прилагодување и ориентирање на  пазарот, со цел  зголемено  учество  на  истиот .
  • доставување  на   квалитетен  производ   до  ценетиот  купувач,  со  што  ќе  се  зголеми  и  подобри  имиџот на компанијата.
  • создавање  коректни  односи  со  добавувачите  заради  квалитетно  добавување на  репроматеријали.и исполнување  на  барањата на Димко Митрев АД.
  • Идентификување и елиминирање на сите недостатоци кои можат да предизвикаат губење на работа  и купувачи, смалување на добивка и се она што неповолно влијае на целата заедница.
  • Овластување на сите вработени да работат во рамките на нивните дефинирани одговорности.
  • Исполнување  на  потребите  на  вработените.
  • перманентно да  го  спроведува  стручното  оспособување  за  квалитетот на  вработените  на  сите нивоа.
  • да води  грижа  за  подобрување на условите  за  работа,  опремата  и  знаењето  на  вработените, како  и  заштита на животната  околина.