АД Димко Митрев

Производство на крзно и крзнени производи

Контакт


Димко Митрев АД


ул. Димко Најдов бр. 94
Продавница
1400 Велес, Р. Македонија

Факс тел. +389 (43) 234-207
тел. +389 (43) 231-883


Генерален извршен директор

Сектор за комерцијални работи
тел. +389 (43) 232-560тел. +389 (43) 233-194
е-маил: kirovatanas@t-home.mkе-маил: dimkomitrev@t-home.mkСметководно - финансов сектор

Централа
тел. +389 (43) 234-180тел. +389 (43) 232-144
е-маил: merikirovska@yahoo.comе-маил: dimkoveles@t-home.mkСектор за штавен погон, енергетика и екологија

Сектор за одржување и енергетика
тел. +389 (43) 234-166
тел. +389 (43) 232-144
е-маил: ljubomir-bogoevski@t-home.mk
е-маил: gjore.velkoski@yahoo.com
Сектор за внатрешна ревизија

Општо-правен и кадровски сектор
perkova_t@yahoo.comsuzanaconeva@t-home.mk